Impressum

Tłumaczenie służy wyłącznie do celów informacyjnych. Prawnie wiążąca jest wersja niemiecka.

Dostawca / kontakt:

Hessen Trade & Invest GmbH
Konradinerallee 9
D-65189 Wiesbaden, Niemcy

Tel. +49 (0) 611 950 17-85
E-mailinfo@htai.de

Dyrektor zarządzający: Dr. Rainer Waldschmidt
Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Stanu Mathias Samson

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Wiesbaden
Numer w rejestrze: HRB 26657

Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z § 27 niemieckiej Ustawy podatkowej: DE 285787703

 

Odpowiedzialność merytoryczna w rozumieniu § 55 RStV (umowy państwowej dot. radiofonii):
Dr. Margarete Kessler
Konradinerallee 9
D-65189 Wiesbaden

 

INNE INFORMACJE

Obsługa techniczna i realizacja:

HA Hessen Agentur GmbH
Innowacje i Projekty dot. Zrównoważonego Rozwoju
Konradinerallee 9
D-65189 Wiesbaden

www.hessen-agentur.de

Osoby do kontaktu:
Markus Dunckert, HA Hessen Agentur GmbH, markus.dunckert(a)hessen-agentur.de
Oliver Rindsfüsser, HA Hessen Agentur GmbH, oliver.rindsfuesser(a)hessen-agentur.de

 

Wymagania techniczne:

Do przeglądania niektórych treści może być potrzebne dodatkowe oprogramowanie, takie jak Adobe Acrobat Reader firmy Adobe lub np. Windows Media Player i Flash Player firmy Adobe.

Prawa do zdjęć i prawa autorskie:

© Hessen Trade & Invest - HA Hessen Agentur GmbH wszelkie prawa zastrzeżone.

O ile nie podano inaczej, wszystkie strony Hessen Trade & Invest podlegają prawu autorskiemu (copyright). Dotyczy to w szczególności tekstów, obrazów, herbów, logotypów, grafik, plików dźwiękowych i wideo, włączenie z ich rozmieszczeniem na stronach internetowych.

Powielanie lub korzystanie z takich stron (lub ich części) w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych oraz ich publikacja (także w Internecie) jest dozwolona tylko za uprzednią zgodą.

Przedruk i analizy zamieszczonych wiadomości i artykułów z podaniem źródła są oczywiście dozwolone. To samo dotyczy treści oznaczonych jako treści do pobrania. Zgodę na publikację stron może wyrazić zespół redakcyjny (p. metryczka). Niezależnie od tego obrazy, grafiki, pliki tekstowe lub inne pliki mogą być w całości lub w części objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na niniejszej stronie internetowej, w tym chronione prawami osób trzecich, podlegają bez ograniczeń postanowieniom przepisów właściwego prawa o ochronie znaków towarowych oraz prawa własności ich prawnych właścicieli. Z samego faktu wykorzystania danej nazwy na naszej stronie nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich.

Zdjęcia Poznania, mapa i herb Wielkopolski są publikowane dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Odpowiedzialność:


Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) ponosi odpowiedzialność za szkody inne niż uszczerbek na życiu i zdrowiu wyłącznie jeśli wynikają one z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa HA oraz osób powołanych przez HA do realizacji jej zadań lub z zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego (tak zwanego „zobowiązania kardynalnego”, tj. takiego zobowiązania, którego wypełnienie jest zasadniczym warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na którego wypełnienie partner umowy może liczyć i liczy). Odpowiedzialność za nieuczciwe ukrywanie wady, za gwarantowaną jakość i szkody na osobach pozostaje w mocy.

Jeżeli HTAI naruszy istotne zobowiązanie umowne w wyniku nieznacznego zaniedbania, obowiązek zapłaty odszkodowania za szkody majątkowe jest ograniczony do dającej się przewidzieć typowej szkody.

Zgodnie z aktualnym stanem techniki nie można zagwarantować wolnej od błędów i dostępnej w każdym momencie transmisji danych przez Internet. HTAI nie ponosi zatem odpowiedzialności w przypadku jeśli newsletter lub strona internetowa nie są dostępne przez cały czas, jeśli nie mogą zostać otwarte przez osoby zainteresowane oraz jeśli nie są wolne od błędów merytorycznych lub technicznych. HTAI nie ponosi również odpowiedzialności za inne błędy techniczne i elektroniczne, na które nie ma wpływu. W przypadku linków do innych witryn lub źródeł HTAI nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub źródeł. HTAI nie przyjmuje treści, które są dostępne na takich stronach lub w takich źródłach, za własne i wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność lub rękojmię w odniesieniu do nich, o ile nie ma wiedzy na temat niezgodności tych treści z prawem. HTAI nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, jeśli szkody można było uniknąć przy prawidłowym zabezpieczeniu danych w obszarze odpowiedzialności użytkownika. O właściwym zabezpieczeniu danych można mówić w przypadku, jeśli użytkownik wykonuje kopię zapasową swoich danych w formie umożliwiającej odczyt maszynowy przynajmniej raz w tygodniu i jest w stanie udowodnić realizowanie tej procedury, zapewniając w ten sposób, że dane te można przywrócić przy zastosowaniu możliwych do przyjęcia nakładów. Odpowiedzialność HTAI za utratę danych ogranicza się do typowych nakładów potrzebnych do odzyskania danych, które byłyby konieczne w przypadku właściwego zabezpieczenia danych.

HTAI nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje, które są generowane i rozpowszechniane przez użytkowników i / lub osoby trzecie, w tym partnerów biznesowych HTAI, i które pozostają w związku z wysyłką informacji za pośrednictwem newsletterów. W szczególności HTAI nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy wiadomości e-mail lub wpisy (np. w formularzach online przesyłanych wraz z newsletterem lub dostępnych na stronach internetowych) nie spełniają wymagań technicznych określonych w niniejszych ogólnych warunkach handlowych lub ustalonych dla strony internetowej, wskutek czego nie mogą zostać zaakceptowane przez system i przyjęte.

HTAI zastrzega sobie prawo do zakończenia wysyłki biuletynu i świadczenia usług internetowych bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.